Powiększ wielkość tekstu Pomniejsz wielkość tekstu Zastosuj kontrast

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Informacje o oferowanych przez ECHOSTAR Studio udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

 

 

ECHOSTAR Studio jest firmą odpowiedzialną społecznie, co wynika z naszego przekonania, że organizacja o tak dużym zapleczu i potencjale powinna aktywnie budować relacje ze swoimi Klientami. Dlatego podejmujemy przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym, traktując je jako nasz wkład w życie poszczególnych grup użytkowników naszych usług oraz lokalnych społeczności. Ważne, uprzywilejowane miejsce wśród tych działań zajmują nasze inicjatywy na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

 

 

Wychodzimy z inicjatywą na rzecz niepełnosprawnych Klientów ECHOSTAR Studio. Do procedur obsługi abonenckiej wprowadzamy zasady, którymi będziemy posługiwać się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo oraz słuchowo. Zasady te opisujemy poniżej jako zbiór regulacji, które pomogą w obopólnej współpracy pomiędzy ECHOSTAR Studio a naszymi Klientami niepełnosprawnymi wzrokowo i słuchowo.

 

1. ECHOSTAR Studio przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telefonicznych z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby reprezentującej ECHOSTA Studio we właściwym skonfigurowaniu Urządzenia Abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej Usługi w Biurze Obsługi Klienta lub telefonicznie.

2. ECHOSTAR Studio w swoich Biurze Obsługi Klienta zapewnia dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, zobowiązana jest zgłosić ECHOSTA Studio zamiar skorzystania z niego w wybranym przez siebie Biurze Obsługi Klienta zapewniającym to udogodnienie, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Zgłoszenia potrzeby tłumaczenia migowego dokonuje się w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@echostar.pl

3. ECHOSTAR Studio na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym - przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów, oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez ECHOSTA Studio w alfabecie łacińskim.

Ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na przy użyciu dużej czcionki znajdziecie Państwo poniżej oraz na stronie internetowej

www.echostar.pl/udogodnienia-dla-niepelnosprawnych

 

4. ECHOSTAR Studio na żądanie Abonenta będącego osoba niepełnosprawną w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania przekazuje informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej informacje sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

5. ECHOSTAR Studio na każde żądanie Abonenta, będącego osobą słabowidzącą, udostępnia:

  • informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
  • szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

6. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w powyższym punkcie

  • przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – ECHOSTAR Studio realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;
  • dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – ECHOSTAR Studio realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

 

Lista dokumentów z dużą czcionką: