Powiększ wielkość tekstu Pomniejsz wielkość tekstu Zastosuj kontrast

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. Poz. 464, dalej: Rozporządzenie) Echostar Studio (dalej: Echostar Studio) informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

1. Echostar Studio przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej oferuje:

a) telekomunikacyjne urządzenie końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia;

b) telefoniczną, osobistą w lokalu abonenta lub w BOA pomoc osoby reprezentującej Echostar Studio we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej.

2. Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, Echostar Studio udostępnia wzór umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braillea albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.

3. Echostar Studio na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:

a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braillea lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;

w przypadku zgłoszenia powyższego żądania:

– przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Echostar Studio realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;

– dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – Echostar Studio realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia;

b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

4. Echostar Studio na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez Echostar Studio wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braillea lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.